Slachtofferrecht

Indien u slachtoffer bent van een strafbaar feit, dan komen u bepaalde rechten toe. De afgelopen jaren is de rol van het slachtoffer in het strafproces steeds belangrijker geworden. Zo heeft u recht op informatie, in geval van schade mogelijk een schadevergoeding van de dader of in bepaalde gevallen tevens het spreekrecht bij de rechtbank.

Francine Flooren is aangesloten bij de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS). Ze is gespecialiseerd in de juridische bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Ondersteuning is van belang. Om te herstellen, om weer vertrouwen te krijgen en om verder te leven.

Neem vrijblijvend contact met ons op. In bepaalde gevallen is het mogelijk om u geheel kosteloos bij te staan.

Flooren Advocatuur kan uw belangen op verschillende manieren behartigen:

  • Het getuigenverhoor bijwonen;
  • In het geval er wordt afgezien van vervolging een beklagprocedure (art. 12 Sv-procedure) voor u starten en het Gerechtshof overtuigen dat de dader alsnog moet worden vervolgd;
  •  Een vordering benadeelde partij voor u indienen in de strafprocedure of een schadevergoeding aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven;